Stadgar för den ideella föreningen Svenska BM-klubben

§ 1 Namn, säte och symbol

Föreningens namn är Svenska BM-Klubben. Föreningens logotype skall vara BM-loggan.
Klubbens säte skall vara Björkvik.

§ 2 Syfte

Svenska BM-klubben är en ideell sammanslutning av likasinnade vars syfte och intresse är att bevara maskiner och redskap äldre än 30 år och som är marknadsförda av Munktells, AB Volvo(traktorer), AB Bolinder-Munktell och Volvo BM AB.

§3 Medlemskap

Rätt till medlemskap har den som har intresse att bevara maskiner och redskap äldre än 30 år och som är marknadsförda av Munktells, AB Volvo (traktorer), AB Bolinder-Munktell och Volvo BM AB och vill medverka i klubbens anda samt att medlemsavgiften betalats. Medlem äger inte rätt att utnyttja klubbens namn och logotype för personlig och affärsmässig vinning. Medlem av föreningen kan utses till hedersmedlem.
3.2 Avgift
Medlemsavgift fastställs för det nästkommande kalenderåret vid ordinarie årsmöte. Hedersmedlem är befriad från avgift.
3.3 Uteslutning
Medlem ska erlägga avgift senast vid årsmötet innevarande år. Uteslutning sker om betalning inte inkommit efter påminnelse.

§4 Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast den 30 april.
4.2 Kallelse
Utfärdas av styrelsen och meddelas samtliga medlemmar senast 14 dagar före årsmöte.
4.3 Motioner
Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas vid årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor för årsmöte. Styrelsen skall senast två veckor för årsmötet skriftligen yttra sig över förslaget till förslagsställaren. Inlämnade motioner och styrelsens yttrande skall delges eventuella framtida regioner.
4.4 Rösträtt
Medlem som betalat medlemsavgift samt hedersmedlem har rösträtt. Rösträtten är personlig. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.
4.5 Beslut
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för 11§ och 12§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom s k enkel majoritet. Beslut bekräftas med klubbslag.
4.6 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem.
4.7 Dagordning
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fastställande av röstlängd för mötet samt fullmakter
5. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning om verksamhetsberättelse
8. Föredragning av årsredovisning
9. Föredragning av revisionsberättelse
10. Fasställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandlig av motioner
13. Föredragning av budget för innevarande år
14. Fasställande av medlemsavgift för nästkommande år
15. Val av
– ordförande för ett år
-halva antalet ledamöter i styrelsen för två år
-två suppleanter i styrelsen för ett år
-en av två revisorer för två år
-en revisorssuppleant för ett år
17. Val av
-ledamöter i valberedning för ett år
-sammankallande i valberedning
18. Mötet avslutas

§ 5 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen då denna finner anledning härtill. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorerna begär det. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa till ett sådant möte att hållas inom två månader från inkommen begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

§ 6 Valberedningen

Valberedningen, som väljs av årsmötet består av minst tre ledamöter varav en är sammankallande.

§ 7 Redovisning och revision

7.1 Verksamhet och räkenskapsår
Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.
7.2 Revision
Räkenskaperna skall sammanföras till bokslut senast två månader för årsmötet, då räkenskaperna med tillhörande verifikationer tillsammans med styrelseprotokoll och verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorerna. Revisorerna skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 8 Styrelsen

8.1 Sammansättning
Klubbens verksamhet skall ledas av en styrelse vald av årsmötet och bestående av ordförande samt sex övriga ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot för mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen kan inom sig utse ett verkställande utskott (VU) med beslutsrätt bestående av ordförande och fyra ordinarie ledamöter. Ordförande är sammankallande för VU.
8.2 Åligganden
Det åligger styrelsen särskilt att
-tillse att för klubben gällande stadgar och lagar iakttas
-verkställa av årsmötet fattade beslut
-leda och fördela arbetet inom klubben
-ansvara för förvaltningen av klubbens ekonomi
-tillställa revisorerna räkenskaper m m enlig § 7.2
8.3 Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter och ordförande är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är överens om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 9 Sektioner

9:1 Bildande av regioner:
Styrelsen för Svenska BM-klubben har enats om att klubben skall decentraliseras och indelas i regioner.
9:2 För regionsansvarig gäller:
En grupp medlemmar som består av en ytterst ansvarig, en ekonomiansvarig
och övriga ledamöter. Gruppen är inte en styrelse under Svenska BM-klubbens
styrelse, utan en grupp som svarar inför Svenska BM-klubbens styrelse.
9:3 Instruktioner för regionsansvariga:
Regionen är i förhållande till styrelsen självständig men måste följa
Svenska BM-klubbens gällande stadgar.
9:4 Budget och verksamhetsplan:
Regionansvarig upprättar verksamhetsplan och budget för innehavande
verksamhets år. Budget och verksamhetsplan skall tillsammans med
verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för föregående år skickas
till Svenska BM-klubbens styrelse senast 2 månader före årsmötet.
9:5 Bidrag:
Årsmötet fattar beslut om bidrag till regioner. För extra bidrag vid
kostnadskrävande arrangemang av riksintresse, kan regionen ansöka
om sådant.
9:6 Konton:
Bankgiro i Handelsbanken för regioner öppnas i den ideella föreningens
namn med organisationsnummer och med angivande av regionstillhörighet.
Svenska BM-klubben hjälper till vid kontakt med banken, om så önskas.
9:7 Upplösning:
Om en region läggs ner återförs dess tillgångar till huvudklubb.

§ 10 Firmateckning

Klubbens firma tecknas av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt vice sekreterare – två i förening.

§ 11 Stadgeändring

Klubbens stadgar kan ändras genom beslut med kvalificerad majoritet, d v s med minst 2/3 av antalet avgivna röster, vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.

§ 12 Upplösning av klubben

Klubben kan upplösas genom beslut med en kvalificerad majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid upplösning av klubben skall eventuella tillgångar tillfalla aktuella medlemmar.

Gilla oss på Facebook!

BM-BLADET

BM-bladet nr.4, December 2020
Tidningen skickas ut till alla våra medlemmar 4 gånger per år.

ANNONSER